Keramiken från Råsjö

Av Prof. Stig Welinder MIUN

 

Krukskärvorna från Råsjö har studerats och katalogiserats av Ian Reed vid NIKU i Trondheim, Norge. Hans uppfattning om keramiken sammanfattas här kort av Stig Welinder.

 

Det mesta synes vara svensktillverkad keramik från ungefär 1650-1750. Detta är en ungefärlig möjlig tillverkningstid för keramiken, inte den tid under vilken keramik användes och kastades på gården vid Råsjö. Tiden är väl förenlig med den skrifthistoriskt kända bosättningstiden c. 1620-1720 och det enda hittade myntet från Karl XI:s tid. Slutsatsen att gårdens hushåll inte använde keramik under den första generationen kan inte dras; därtill är dateringen alltför ungefärlig. Av lergodset att döma kommer kärlen från 2-3 olika verkstäder.

 

Två krukskärvor kommer från ett kärl tillverkat i Tyskland c. 1650-1750.

 

Det kan bestämmas vad slags kärl många av skärvorna kommer ifrån. Detta är keramikanalysens intressantaste resultat. Den pekar på att mat har hanterats olika i gårdens olika hus. Här kan finnas en ingång till ett livsmönster på en skogsfinsk gård på 1600-talet.

 

 

Bestämbara krukskärvor från Råsjö, Borgsjö sn, Medelpad (det. Ian Reed, NIKU, Trondheim)

 

 

(antal skärvor)

Fat, skålar,

tallrikar

Kokkärl,

förvaringskärl

Bostadshuset

      66

       1

Bastun, rian

        1

       4