Odlingslandskapets utbredning

 

Hur odlingslandskapet bredde ut sej före mitten av 1700 talet kan vi bara spekulera i eftersom det inte finns några kartor från den tiden. Men en gissning är att man odlade marken på södra sidan om "Näsgata". Kanske odlade man lite uppe i Gammelbodarna.
Bönderna på Näset hade även stora markområden i Granboda, Hallsta, Västerede och i Tälje där man förmodligen också hade några odlingar
Kartor från slutet av 1700 talet visar på att den odlade arealen börjar att öka. Några mindre uppodlingar tas upp vid Råabäcken, på Nyänget, på Harprå och längs vägen till Gammelbodarna. Anledningen torde vara att under 1700 talets senare halva börjar befolkningen så sakta att öka. Statsmakterna genomförde också "Storskiftet" i slutet av 1700 talet. Det hade som syfte att man skulle få större brukningsenheter, som skulle vara både lättare att odla, och så småningom att dela på för arvtagare
Den stora revolutionen inträffar för vår del 1835 när byn genomgår sitt andra skifte, det sk. "Laga skifte". Storskiftets ambitioner att slå samman marken till större enheter hade inte lyckats fullt ut. I samband med Laga skiftet hade statsmakten bestämt att ingen bonde fick ha sina marker i mer än tre skiften. Dessutom var ambitionerna att man skulle bo vid sin mark. Det senare fick till följd att två av bönderna i Västernäset, flyttade sina hus till nya tomter. En annan nyhet vid skiftet var också att man stakade ut raka gränser, nåt som vi fortfarande ser spåren efter. Det var säkerligen en grannlaga uppgift för lantmätaren och hans medhjälpare att värdera varje litet markområde, ingen ville ju ha sämre mark än vad som hade varit.
 
Det uppodlade området består ända fram till omkring 1950 när det börjar att krympa igen
I dag har jordbruket nästan helst spelat ut sin roll. I byn finns ingen aktiv brukare av jorden, det mesta är utarrenderat till andra. Den odlade marken krymper, och skogen tar tillbaka vad den en gång har givit oss. Kartan tv. visar vad som återstår av odlad mark 2003. Det påminner väldigt mycket om hur det såg ut i mitten av 1700 talet.....