Bouppteckningar


Här nedan följer ett antal bouppteckningar från avlidna i Näsets byar, som är tagna ur tingslags protokollen från Torps tingslag under 1800 talet.
Dessa bouppteckningar är mycket detaljerade vad gäller boets innehåll.
Bouppteckningen är ofta indelad efter vilket material de olika sakerna var gjorda av.
Man får även en mycket bra överblick över boets ekonomi i form av fodringar och skulder. Värderingsmän har värderat alla sakerna så att man får en bra bild av vad de olika sakerna var värda i dåtidens mått.
I många fall har de olika sakerna angetts som gamla. Hur gamla dessa saker egentligen har varit är mycket svårt att uppskatta men det är troligen fråga om flera årtionden tillbaka i tiden. Jag har gjort ett försök att "översätta" texten i dom gamla dokumenten till mer modern svenska, men i några fall har jag misslyckats antingen med att översätta, eller att läsa vad som egentligen skrivits, och då har jag markerat dessa med ett eller flera frågetecken.
Det är lätt att tro att en torpare skulle vara fattig och en bonde skulle vara rik, men en del av dessa bouppteckningar visar på klara motsatser. Det som i dessa bouppteckningar skiljer på en rik bonde och en "rik" torpare är väl möjligen att bonden har kostat på sej lite mera "flärdfulla" saker.
I ärvdabalken i 1734 års lag föreskrevs att bouppteckning skulle upprättas i samband med dödsfall. Det ålåg efterlevande man, hustru eller andra arvingar att uppteckna all egendom som fanns vid dödstillfället. Uppteckningen skulle ske inom tre månader efter dödsfallet och avskrift inges till domstolen (häradsrätt eller rådhusrätt). Bouppteckningar efter den fattigaste delen av befolkningen saknas oftast, eftersom boets behållning inte täckte uppteckningskostnaderna. Det fanns även en bouppteckningsskyldighet före 1734 års lag men den var begränsad till att gälla de fall då omyndiga barn fanns och innebar ingen skyldighet att överlämna avskrift till rätten.

Här finns det några avskrivna bouppteckningar